Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling Apna Kinderopvang 

Mocht er een klacht zijn, dan verzoeken wij dat de ouder eerst contact opneemt met de pedagogische medewerker. Indien het ouder / leidster gesprek niet leidt tot een oplossing, dan kan de ouder de klacht formeel melden via het interne klachtenformulier. Apna heeft zich ook aangesloten bij een externe klachtencommissie, de SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang). Dit is de landelijke klachtencommissie voor ouders. Hoewel wij er naar streven gezamenlijk met de ouder tot een oplossing te komen, kunnen ouders rechtstreekseen beroep doen op de interne of externe klachtencommissie.

Interne klachtenprocedure

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. In het klachtenreglement van de Apna is vastgelegd dat ouders een klacht kunnen indienen als zij zelf of hun kind nadeel ondervinden door de werkwijze van Apna Kinderopvang of door gedragingen van een pedagogisch medewerker. Het gaat hierbij altijd om persoonlijk nadeel voor de ouder of hun kind. De klacht kan betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen.

We benadrukken dat een goede communicatie tussen ouders en medewerkers klachten kan voorkomen. Heeft u toch een klacht, dan verzoeken we u eerst met de betrokkenen hierover te praten. Bent u nog niet tevreden dan kunt u zich wenden tot de directie van Apna Kinder Opvang.

( klik hier voor de (interne) Klachtenformulier )

Geschillencommissie

Ouders kunnen een klacht indienen bij de Geschillen-commissie als de ouder niet tevreden is met de beslissing die Apna heeft genomen bij de behandeling van de klacht volgens het Klachtenregeling van Apna Kinderopvang.  Het gaat hier om klachten die gaan over de Algemene Voorwaarden, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Apna Kinder Opvang te leveren of geleverde diensten; bijvoorbeeld geschillen over de openingstijden die afwijken van gemaakte afspraken. In sommige gevallen moeten ouders zelf een deel van de bemiddelingskosten betalen, bijvoorbeeld als blijkt dat Apna  een juist voorstel aan de ouder heeft gedaan, voordat de ouder de klacht indiende bij de Geschillencommissie. De te nemen stappen staan beschreven op de website van de Geschillencommissie.