Apna Kinderopvang

Haal- en brengservice

Minder stress, op tijd aan het werk

Convenant Belastingdienst

Hulp bij aanvraag kinderopvangtoeslag

070 40 23 698

Wij beantwoorden graag al uw vragen!

Klachtenregeling

Klachtenregeling Apna Kinderopvang

Mocht er een klacht zijn, dan verzoeken wij dat de ouder eerst contact opneemt met de pedagogische medewerker. Indien het ouder en de pedagogisch medewerker tijdens het gesprek niet tot een oplossing komen, dan kan de ouder de klacht formeel melden via het interne klachtenformulier. SKO heeft zich ook aangesloten bij een externe klachtencommissie, De geschillencommissie. Dit is de landelijke klachtencommissie voor ouders. Hoewel wij er naar streven gezamenlijk met de ouder tot een oplossing te komen, kunnen ouders rechtstreeks een beroep doen op de interne of externe klachtencommissie.


Interne klachtenprocedure

Een klacht kan schriftelijk worden ingediend. In het klachtenreglement van de SKO is vastgelegd dat ouders een klacht kunnen indienen als zij zelf of hun kind nadeel ondervinden door de werkwijze van Apna Kinderopvang of door gedragingen van een pedagogisch medewerker. Het gaat hierbij altijd om persoonlijk nadeel voor de ouder of hun kind. De klacht kan betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen.
We benadrukken dat een goede communicatie tussen ouders en medewerkers klachten kan voorkomen. Heeft u toch een klacht, dan verzoeken we u eerst met de betrokkenen hierover te praten. Bent u nog niet tevreden dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de directie van Apna Kinderopvang.
( klik hier voor de (interne) Klachtenformulier )


Geschillencommissie

Ouders kunnen een klacht indienen bij de Geschillencommissie als de ouder niet tevreden is met de beslissing die SKO heeft genomen bij de behandeling van de klacht volgens het Klachtenregeling van Apna Kinderopvang. Het gaat hier om klachten die gaan over de Algemene Voorwaarden, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Apna Kinderopvang te leveren of geleverde diensten; bijvoorbeeld geschillen over de openingstijden die afwijken van gemaakte afspraken. In sommige gevallen moeten ouders zelf een deel van de bemiddelingskosten betalen, bijvoorbeeld als blijkt dat SKO een juist voorstel aan de ouder heeft gedaan, voordat de ouder de klacht indiende bij de Geschillencommissie. De te nemen stappen staan beschreven op de website van de Geschillencommissie