VVE

VVE op het kinderdagverblijf

Dankzij de stijging in onze groei, kunnen wij constateren dat de hoeveelheid kinderen in bepaalde leeftijdscategorieën toeneemt. Wij merken dat er steeds meer peuters op de opvang aanwezig zijn waaronder ook een aantal doelgroep kinderen. Als opvang willen wij een “all in one” pakket aanbieden door deze kinderen ook een voorscholing aan te bieden. Om kwalitatief goede educatie te verlenen hebben wij ervoor gekozen om met de methode Piramide te gaan werken.

Om met de peuters aan de slag te gaan worden er deskundigen ingezet om deze kinderen te begeleiden. Alle pedagogisch medewerkers van Den Haag die deelnemen aan het VVE traject zullen vanaf het jaar 2014 van start gaan met de Piramide training en het behalen van hun certificaten voor Nederlands op 3F niveau (u kunt denken aan het niveau van HAVO/VWO). De pedagogisch medewerker van Rotterdam heeft al deze trainingen gehad en alle certificaten behaald.

In de pedagogische visie van Apna Kinderopvang staat de peuter en zijn ontwikkeling centraal. Ieder kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn en zich verder te ontwikkelen tot een zelfstandig individu.

Bij ons wordt de totale ontwikkeling van kinderen op een evenwichtige wijze gestimuleerd. Belangrijke factoren zijn het bevorderen van de zelfstandigheid van het kind, respect voor autonomie van het kind, aansluiten bij het niveau en bieden van verschillende ontplooiingskansen.

Kenmerkend voor de groepen is een vaste samenstelling. Instroom van kinderen vindt plaats op basis van het plaatsingsbeleid. Kinderen stromen doorgaans uit op basis van hun bereikte schoolleeftijd (4 jaar).

Het VVE traject is een combinatie van spelen, werken en leren. De educatieve methode Piramide biedt kinderen een veilige omgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij willen met Piramide een sterke pedagogische basis geven. In een veilige speelomgeving waarin kinderen zich prettig voelen, waar ze volop kansen om eigen initiatieven te nemen in spel en zelfstandigheid leren.

Door met Piramide te werken, is er een evenwichtige methode waarin alle ontwikkelingsgebieden op gelijkmatige wijze aan de orde komen.

VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. Op het kinderdagverblijf zijn wij bezig met voorschoolse opvang, dat wil zeggen het voorbereiden op de basisschool en met vroegschools worden de kleuterklassen op de basisschool bedoeld.

Het is vooral opgericht voor kinderen die een achterstand hebben, met name op het gebied van taal. U zult ook merken dat de pedagogisch medewerksters bij Apna Kinderopvang zeer gericht zijn op de taalontwikkeling van het kind.

VVE is in de wereld geroepen om ervoor te zorgen dat kinderen van peuterleeftijd met een zo klein mogelijke achterstand voor te bereiden op de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Men is van mening dat, wanneer een kind al vanaf groep 1 goed mee kan met de rest van de groep, het in zijn/haar verdere schoolcarrière minder belemmeringen zal ervaren.

Samenwerking met de ouders is daarom erg belangrijk. Wanneer een ouder op tijd en goed wordt geïnformeerd en begeleid, kunnen zij hun kind thuis verder helpen. Vraag daarom als ouder regelmatig hoe het met uw kind gaat en wat u kunt doen om uw kind verder te helpen. Dit geldt ook voor de ouders van de pientere kinderen.

De inspectie zal er altijd op toezien dat het VVE personeel voldoet aan de minimale scholingseisen. Elk pedagogisch medewerker dient minimaal in het bezit te zijn van een pedagogisch medewerker diploma op niveau 3. Er moet een cursus gevolgd worden die toegespitst is op de gekozen methode. De cursus dient succesvol te worden behaald. Er dienen certificaten te worden behaald voor Nederlands op het gebied van spreken, lezen, schrijven en luisteren.

Ook de babygroepen doen mee met VVE. De pedagogisch medewerkers zijn met de dreumes druk bezig rondom de thema’s die op dat moment van kracht zijn. De kinderen worden beziggehouden met liedjes, verhaaltjes, puzzels, grove motorische activiteiten en creatieve activiteiten waarbij de fijne motoriek wordt gestimuleerd. Daarnaast worden de baby’s en dreumes gemiddeld 1x in het halfjaar geobserveerd. De observaties worden kort tijdens de overdracht besproken. Bij uitzonderlijke gevallen wordt er een afspraak met de ouders en de desbetreffende pedagogisch medewerker gepland om de observatie grondig door te nemen.

Methode Piramide is een methode die ontwikkeld is door CITO zelf. Piramide kent 12 thema’s waarvan er 6 per schooljaar worden gedaan. Thema’s zoals de vier seizoenen, Sinterklaas en Kerst komen ieder jaar terug. De thema’s duren vier weken en elke week gaan we steeds dieper op een thema in. We beginnen met oriëntatie, dan demonstratie, verdieping en tot slot uitbreiding.

De peuters worden 2x per jaar geobserveerd en 2x per jaar getoetst in de maanden januari en juni. Tenzij een kind tussentijds naar de basisschool gaat.

Er zij twee peutertoetsen, Peutertoets 1 (P1) en Peutertoets 2 (P2). De toetsen zijn exact hetzelfde alleen de scores zijn anders. Bij P1 zullen kinderen getoetst worden van 3 jaar t/m 3,5 jaar en P2 zullen getoetst worden van 3,6 jaar t/m 4 jaar.

De onderdelen waarop de kinderen getoetst worden zijn: taal, rekenen, lichaamsdelen en kleuren.

Daarnaast zullen de kinderen ook geobserveerd worden, ook weer op dezelfde punten alleen zal wederom de scores anders zijn. De onderdelen waarop het kind wordt geobserveerd zijn: welbevinden, sociaal gedrag en werkhouding.

Om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de thema’s waarmee wij bezig zijn, krijgt u altijd per thema een brief mee naar huis. Daarin kunt u informatie vinden over wat wij doen met de kinderen, daarnaast zal er regelmatig een activiteit gepland worden waarbij u ook welkom bent. Ondanks de drukke schema die u als ouder heeft, verzoeken wij toch om minimaal 1 of 2 keer per jaar mee te doen met een activiteit. In de praktijk merken wij altijd hoe trots kinderen zijn als hun ouder aanwezig is en hoe teleurgesteld kinderen zijn als ze zien dat een ander wél met zijn/haar ouder is.

Op ons Face Book kunt u terugvinden met welk thema wij bezig zijn, welke boeken wij voorlezen en liedjes wij zingen. Natuurlijk worden er ook foto’s gemaakt van de bezige bijtjes.

Als laatst zijn wij in Den Haag begonnen met de logeertas. De kinderen krijgen een logeertas mee naar huis samen met een Bumba beer. In de logeertas vinden de ouders en kinderen thema gebonden activiteiten waarmee ze samen thuis mee aan slag kunnen.